Biztonságos levelezőrendszerünkben e-mail címét csak kérésre továbbítjuk, spam botok előtt mindvégig rejtve marad.

Jogi nyilatkozat

Általános

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Meghatározás

Ez a jogi nyilatkozat a http://www.udulniakarok.hu (továbbiakban <<weblap>>) tartalmára vonatkozik, amelynek tulajdonosa az Ács és Társa 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 9028 Győr, Lovas u. 6. I/4., adószám: 22100531-3-08, továbbiakban <<tulajdonos>>).

A <<tulajdonos>> tájékoztatja Önt, hogy a <<weblap>> weboldal megnyitása és oldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.
A <<weblap>> oldalon található információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat és az adatvédelmnyilatkozat hatálya alá tartoznak.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, fejezze be a böngészést és legközelebb ne nyissa meg a weboldalainkat!

Felelősségi nyilatkozat

A <<tulajdonos>> minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy mind az egyéni, mind a céges felhasználói számára a <<weblap>> weboldalain közölt minden információ pontos és naprakész legyen feltöltése időpontjában.
A <<tulajdonos>> mindent megtesz azért, hogy a felé jelzett hibákat kijavítsa és csökkentse az ebből eredő kellemetlenségeket.

A <<tulajdonos>> fenntartja a jogot, hogy a <<weblap>> weboldalait értesítés nélkül, bármikor módosítsa, megváltoztassa, javítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket részben vagy egészben korlátozza vagy megszüntesse.

Előfordulhat, hogy a <<weblap>> weboldalain a <<tulajdonos>> akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a <<tulajdonos>> semmilyen természetű felelősséget vagy kötelezettséget, sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal a jelen <<weblap>> weboldalain keresztül elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében azok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan.

A <<weblap>> weboldalai nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak.
A <<tulajdonos>> a regisztrált felek (magán és cég) között szolgáltatást nem közvetít, csak a <<weblap>> weboldalain keresztül ehhez felületet biztosít. A regisztrált felek (magán és cég) közötti egyéni megallapodások tartalmát, feltételeit a <<tulajdonos>> nem vizsgálja.
A <<tulajdonos>> nem garantálja, hogy a <<weblap>> weboldalaihoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A <<weblap>> weboldalai vagy más, e weboldalak által javasolt külső weboldalak használatából, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, illetve az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a <<tulajdonos>> kifejezetten kizárja.

A <<weblap>> weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A <<tulajdonos>> nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a <<weblap>> weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak, de a << tulajdonos>> nem rendelkezik felettük ellenőrzési joggal.

A <<tulajdonos>> weboldalainak bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a <<tulajdonos>> részére elfogadja, hogy a <<tulajdonos>> korlátlan jogot szerez az ilyen információkra vonatkozóan, valamint a <<tulajdonos>> az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja.
A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve a regisztráció során megadott személyes vagy céges adatokat.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a <<tulajdonos>> felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A <<weblap>> weboldalai beleértve a küldött hírlevelet is illetve annak tartalma vagy bármely részlete (azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok kialakítása) a <<tulajdonos>> szellemi tulajdona és szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.
Ez vonatkozik a <<weblap>> "Hírutazó" weboldalára feltöltött tartalmakra is azzal a korlátozással, hogy az írások teljes tartalma alatt a beküldő felhasználó publikus neve is szerepel.
Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a <<tulajdonos>> jogosult.
A fentiek alól kivételt képeznek a regisztráció során megadott személyes és céges adatok és képek.

A <<tulajdonos>> fenntart minden, a <<weblap>> weboldalai bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
A <<tulajdonos>> előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a <<weblap>> weboldalai egészét vagy részeit (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen formában (még változatlan formában sem) tárolni, felhasználni, átdolgozni, reprodukálni, tükrözni (azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni), átruházni, terjeszteni vagy értékesíteni.
A felhasználás iránti engedéllyel kapcsolatos kérelmét jelezze a "kapcsolat" modulon keresztűl.

A <<weblap>> weboldalairól információkat, adatokat átvenni, sokszorosítani - engedélyezés után - csak a <<weblap>> weboldalra való hivatkozással (forrás megjelölése) lehet, kivéve ellenkező rendelkezés esetében, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a <<weblap>> weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A <<tulajdonos>> azonban beleegyezik abba, hogy - kizárólag saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen <<weblap>> weboldalai tartalmának egyes részeit vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a <<tulajdonos>> fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A <<tulajdonos>> minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A <<weblap>> weboldalára a felhasználók által feltöltött tartalmakért (szövegek,képek) a feltöltést végző személy felel és köteles biztosítani a feltöltött anyag jogtisztaságát. A feltöltött tartalom nem lehet sértő, vulgáris, erőszakos, erotikus, politikailag vagy vallásilag szélsőséges, felbujtó, gyűlöletkeltő, nem tartalmazhat kéretlen reklámot.
A <<tulajdonos>>, vagy képviselője jogosult a nem megfelelő tartalmakat előzetes figyelmeztetés nélkül moderálni, törölni és a feltöltő felhasználó regisztrációját korlátozni vagy törölni, jogsértés esetén a felhasználó adatait a jogosult szerveknek kérésre átadni. A fenti tartalmi korlátozások kiemelten vonatkoznak a <<weblap>> "Hírutazó" weboldalára feltöltött tartalmakra.

Adatvédelmi nyilatkozat (személyes adatok védelme)

A kezelt adatok köre:
A <<weblap>> weboldalainak megtekintése során rögzítésre és tárolásra kerülő adatokra a szerver üzemeltetőjének adatvédelmi nyilatkozata érvényes.
A <<tulajdonos>> a regisztrált felhasználók (magán és cég) közötti közvetlen adatcsere folyamán megadott információk védelméért semmilyen módon nem felel.

A <<weblap>> weboldalainak nagy részét személyes információk megadása nélkül is lehet használni, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez személyes információk megadása szükséges.
A <<tulajdonos>> a felhasználói (ajánlat kérő) regisztráció során nem kötelezően megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adja tovább. A céges (ajánlattevő) regisztráció során a nem kötelezően megadott céges adatok nyilvánosak.
A <<weblap>> azon weboldalai, melyek kérnek ilyen jellegű információt, a lent említett rendeletnek megfelelően kezelik azt.

A <<tulajdonos>> bármely a <<weblap>> weboldalai használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a <<tulajdonos>> képviselőjéhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a <<tulajdonos>> - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk:
A <<tulajdonos>> az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:
- piackutatás, piaci elemzés,
- vevői szokások elemzése,
- látogatottsági statisztikák összeállítása,
- ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
- tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
- tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
- vevői reklamációk intézése,
- megrendelések intézése.
Az adatgyűjtés célját, az összegyűjtött adatok tárolásának idejét, felhasználásának módját az egyes adatkezelési ügyletek során részletesen ismertetjük.

A <<tulajdonos>> a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a velük fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
A <<tulajdonos>> az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A regisztráció során megadott információk módosítását a regisztráló személy vagy cég képviselője végezheti.
A regisztráció törlését követően a regisztrációs adatokat az adatbázisból automatikusan törlődnek.
Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük üzenetében tegye fel azokat.

Adatbiztonsági intézkedések, irányelvek:

A <<tulajdonos>> gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A <<tulajdonos>> kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a <<tulajdonos>> az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Záró rendelkezés

A <<tulajdonos>> egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Bejelentkezés:

Ajánlat kéréshez vagy küldéshez
bejelentkezés szükséges.

Vendég részére
(ajánlat kéréshez)


Szállásadók részére
(ajánlat küldéshez)


Egyszerű szálláskereső:
  
 Szállás típusa:   
   
   
   
     

Belföldi utazás hírek :


Partnereink:

Fotoverzum, több jó megoldás egy helyen. Bormutató, borkalauz és adatbázis. Fatosz, a vidék házigazdája.